👇👇
సీతాకోకచిలుకను తాకండి

[Your Name]

[Your Name]

[Your Name]

Wishing You

English

మనస్సులో స్వేచ్ఛతో
మాటలలో విశ్వాసం తో

మన హృదయంలో గర్వంతో

మన అంతరాత్మలోని జ్ఞాపకాలతో

స్వాతంత్రదినోత్సవం సందర్భంగా
దేశానికి వందనం చేద్దాం .

సస్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!ప్రతి ఒక్కరికీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

by [Your Name]


Create Wishes like this

[Your Name]